10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร เข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรตลอดช่วงฤดูแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190510081849665

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 เปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 ว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ประเมินน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกักรวมอยู่ที่ร้อยละ 64 ของปริมาณน้ำเก็บกักทั้งหมด มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ขณะที่ความต้องการใช้น้ำสำหรับการประปา ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำสะเดา จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำท่างิ้ว จังหวัดตรัง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำทั้ง 2 แห่งประมาณ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคมีความต้องการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตประปา ไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งในเดือนมิถุนายน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำเพียงพอใช้สำหรับการประปาอย่างแน่นอน ส่วนการใช้น้ำบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จากการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา 3 เดือน สามารถมีค่าความเค็มไม่เกิน 1.5 กรัมต่อลิตร ซึ่งปัจจุบันมีความความเค็มอยู่ที่ 0.3 กรัมต่อลิตร ซึ่งสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ ซึ่งภาพรวมของสถานการณ์ภัยแล้ง ปัจจุบันในเขตพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 16 ยังไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไว้อย่างเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้ง และปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอจนเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือนั้น ได้มีการติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรไว้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ พร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือตลอดเวลาช่วงฤดูแล้งนี้โดยสามารถแจ้งขอความช่วยได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460